Kinder Not Hilfe (Thailand)
26 May 2021 0 Spotlight
เปิดรับแบบเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การคินเดอร์ นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe e.V. : KNH) เป็นองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศเยอรมัน มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กด้อยโอกาสในกว่า 33 ประเทศทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชีย แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศในแถบแคริบเบียน

 

สำหรับสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย เรามีพันธกิจในการให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรพันธมิตร) ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า ในรูปแบบของความร่วมมือ เงินทุน และการพัฒนาศักยภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรที่ทำงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเด็กตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ

 

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเด็กเปราะปางของโครงการที่องค์การฯ ให้ความสำคัญ คือ เด็กผู้ติดตาม (เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ) เด็กไร้สัญชาติ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวหรือผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้กำลังเผชิญกับปัญหาความยากจน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการของรัฐได้ อันส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์

 

เรากำลังมองหา องค์กรพันธมิตร

 

ที่มีทัศนคติต่อการดำเนินงานเสริมพลังและพัฒนาขีดความสามารถของผู้หญิง เชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของคน พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้หญิง เด็ก และชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน ที่เปิดกว้างต่อการพัฒนาแนวคิดและการดำเนินโครงการ แนวคิดการทำงานแบบเสริมพลังและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง หรือ แนวคิด “กลุ่มช่วยเหลือตนเอง” เพื่อทำให้พ่อแม่ เด็ก และชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

 

พื้นที่เป้าหมาย

ชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย

 

จำนวนเงินทุนและกรอบเวลา

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการนำร่อง (ปีแรก) จำนวนเงิน ไม่เกิน 20,000 ยูโร/ปี และ โครงการขยายผล (ปีต่อมา) พิจารณางบประมาณตามขนาดของโครงการ

 

โครงการที่ผ่านการอนุมัติ จะเริ่มโครงการนำร่องในเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • แบบเสนอแนวคิดโครงการ (Concept Note)
  • เอกสารรับรองการจัดตั้งองค์การ
  • รายงานประจำปีที่ผ่านมา

 

ระยะเวลาในการเปิดรับโครงการ

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2564

 

องค์กรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แนวคิดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง” และขอรับ แบบเสนอแนวคิดโครงการ (Concept Note Template) ได้ที่ คุณหนึ่งฤทัย สืบมงคลชัย (กุ้ง) เบอร์โทร 084 041 9122 หรือ อีเมล์ nuengruetai.suebmongkolchai@kindernothilfe.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaingo.org/jobs/detail/11332

By Admin
News Comments
This news has no comment at the moment.
Post a Comment