สมัครเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา
พี่เลี้ยงที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาด้านการมีงานทำ เว็บไซต์ M-powered Thailand ได้ร่วมมือกั กระทรวงแรงงาน รวบรวมรายชื่อวิทยากรด้านอาชีพอิสระทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นผู้แนะนำ และให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และการทำตลาด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ

Browse our Mentors
นางกมลพร เต่งภาวดี
นางกมลพร เต่งภาวดี
095-723-6327
Mrs นางกมลพร เต่งภาวดี
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
095-723-6327
นางสาวกมลลักษณ์ พัฒชา
นางสาวกมลลักษณ์ พัฒชา
081-263-1617
Mrs นางสาวกมลลักษณ์ พัฒชา
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-263-1617
นางกรกมล เปรยะโพธิเดชะ
นางกรกมล เปรยะโพธิเดชะ
095-663-5656
Mrs นางกรกมล เปรยะโพธิเดชะ
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
095-663-5656
นางสาวจิรภา ไชยสม
นางสาวจิรภา ไชยสม
088-751-1282
Mrs นางสาวจิรภา ไชยสม
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
088-751-1282
นายชนะ ศรีมาลา
นายชนะ ศรีมาลา
089-292-3872
Mrs นายชนะ ศรีมาลา
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
089-292-3872
นางชนากานต์ ลีพูบูลย์สวัสดิ์
นางชนากานต์ ลีพูบูลย์สวัสดิ์
087-965-1320
Mrs นางชนากานต์ ลีพูบูลย์สวัสดิ์
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
087-965-1320
นางสาวณัชชา หลำแสงกุล
นางสาวณัชชา หลำแสงกุล
094-948-7797
Mrs นางสาวณัชชา หลำแสงกุล
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
กองส่งเสริมการมีงานทำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
094-948-7797
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดรุณี จันทร์มล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดรุณี จันทร์มล
081-386-4052
Mrs ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดรุณี จันทร์มล
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-386-4052
นายธนวัฒน์ นิลเกต
นายธนวัฒน์ นิลเกต
094-516-4515
Mrs นายธนวัฒน์ นิลเกต
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
094-516-4515
นางสาวบุษยา หอสุชาติ
นางสาวบุษยา หอสุชาติ
089-201-9395
Mrs นางสาวบุษยา หอสุชาติ
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
089-201-9395
นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ
นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ
086-152-7681
Mrs นางเบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
086-152-7681
นายประภาส พรหมคำบุตร
นายประภาส พรหมคำบุตร
087-235-0990
Mrs นายประภาส พรหมคำบุตร
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
087-235-0990
นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง
นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง
081-950-6116
Mrs นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-950-6116
นางสาวภารดี ปองนาน
นางสาวภารดี ปองนาน
086-315-1135
Mrs นางสาวภารดี ปองนาน
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
086-315-1135
นางเมทินี สุริยะ
นางเมทินี สุริยะ
089-853-7206
Mrs นางเมทินี สุริยะ
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
089-853-7206
นายสุธีพงศ์ วัฒนาธนะวัฒน์
นายสุธีพงศ์ วัฒนาธนะวัฒน์
081-708-1959
Mrs นายสุธีพงศ์ วัฒนาธนะวัฒน์
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-708-1959
นางสุนทรี วิลาทอง
นางสุนทรี วิลาทอง
089-924-3836
Mrs นางสุนทรี วิลาทอง
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
กองส่งเสริมการมีงานทำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
089-924-3836
นางสุรารักษ์ ฝั้นสิม
นางสุรารักษ์ ฝั้นสิม
081-873-2708
Mrs นางสุรารักษ์ ฝั้นสิม
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-873-2708
นายอนุพงค์ ลีละประถม
นายอนุพงค์ ลีละประถม
081-398-8491
Mrs นายอนุพงค์ ลีละประถม
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
081-398-8491
นางอัจฉรา เจริญผล
นางอัจฉรา เจริญผล
093-327-3646
Mrs นางอัจฉรา เจริญผล
ความถนัด: ด้านการแนะแนวอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
093-327-3646
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
Mr นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ครูฝึกอาชีพ ความถนัด คอมพิวเตอร์
นายอัศนัย   ติง
นายอัศนัย ติง
Mr นายอัศนัย ติง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ครูฝึกอาชีพ ความถนัด ภาษาญี่ปุ่น และมัคคุเทศก์
นางสาวณัฏฐณิชา	 จิตนารินทร์
นางสาวณัฏฐณิชา จิตนารินทร์
Ms นางสาวณัฏฐณิชา จิตนารินทร์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ครูฝึกอาชีพ ความถนัด ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวณัฐยา   เด่นดวง
นางสาวณัฐยา เด่นดวง
Ms นางสาวณัฐยา เด่นดวง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ครูฝึกอาชีพ ความถนัด ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวอลิตา  อังคะ
นางสาวอลิตา อังคะ
Ms นางสาวอลิตา อังคะ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ครูฝึกอาชีพ ความถนัด ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษายาวี
นายการะเกษ สังเวียนทอง
นายการะเกษ สังเวียนทอง
MR/MS นายการะเกษ สังเวียนทอง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MR/MS Baracuda Sony
web tech
MR/MS anahucnv jjaybdjk
1