สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
24 May 2021 0 Spotlight
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน!!รับสมัครงานหลายอัตรา

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไปประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติการ งานบริการผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงาน ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    
 
1.ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ดำเนินการ) : Health Care Manager  จำนวน  2 อัตรา


น้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ดำเนินการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล 
ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพหรือประคับประคองผู้รับบริการ  ตลอดจนควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.คัดกรอง ประเมิน ดูแล วางแผนการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพผู้รับบริการ                 
2.สังเกตุ วิเคราะห์อาการ ให้การช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน บันทึกผลการวิเคราะห์อาการ และรายงานให้แพทย์ทราบ
3.ให้บริการเวชภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย ตรวจสอบคุณภาพ 
และจำนวนเวชภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์            
4.จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ จัดทำสถิติเกี่ยวกับประวัติของผู้รับบริการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5.แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพอื่น ๆ
6.ติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7.สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
8.เป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
9.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
10.แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ 
รวมถึงการขยายงานบริการด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
11.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวีชาชีพ
-มีความรู้หรือประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ : Care Assistant จำนวน  4 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม จากพยาบาลผู้ดำเนินศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ การและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
1.ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานช่วยเหลือ ดูแลผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ การให้อาหารทั้งการป้อนอาหาร
หรือการให้อาหารทางสายยาง การช่วยพยุงเดิน การพลิกตะแคงตัว ช่วยดูดเสมหะ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 
2.สอน แนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการและญาติ ตามหลักวิชาการที่ได้รับการมอบหมาย 
รวมถึงตามสมรรถนะและบทบาทหน้าที่
3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
4.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
5.แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมถึงการขยายงานบริการ
ด้านผู้สูงอายุและอนามัยการเจริญพันธุ์
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงศึกษาธิการ 420  ชั่วโมง  หลักสูตรบริบาล 
หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)
-อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ  จำนวน  1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป ให้บริการรับ-ส่งผู้มารับบริการ 
ดูแลทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ช่วยจัดเตรียมบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และช่วยจัดอาหารสำหรับ
ผู้มารับบริการ และดูแลจัดการขยะต่าง ๆ ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ         


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ดูแล ทำความสะอาดสถานที่ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ให้บริการรับ-ส่งผู้มารับบริการ 
3.อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ
4.เก็บและขนย้ายขยะของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไปยังห้องพักขยะของสมาคมฯ
5.ช่วยจัดบริการ อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้รับบริการ
6.ดูแล จัดส่งซักทำความสะอาด และจัดเตรียม เครื่องนอน เสื้อผ้าของผู้รับบริการ ให้เพียงพอพร้อมใช้ 
7.รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8.สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
-วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์งานให้บริการ 
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม

 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล 

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมา
สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaingo.org/jobs/detail/11330

By Admin
News Comments
This news has no comment at the moment.
Post a Comment