มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
21 May 2021 0 Spotlight
ผู้ช่วยนักวิจัย

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด “ความปลอดภัยทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแหล่งทุนอื่นๆ ในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง และใช้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

รับสมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ลักษณะงานและหน้าที่ : ให้เกิดงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ดังนี้

1.ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการฯ

2.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถจัดทำสรุปในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

3.ติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้

4.ร่วมสนับสนุนจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน

5.ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ

6.ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จนโครงการเสร็จสิ้น

7.สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการโครงการฯ ภาคี และมูลนิธิฯ

8.จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

9.มีความรู้พื้นฐานการจัดการบัญชี เอกสารการเงิน สามารถสรุปรายงานการเงิน ในขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ให้ทุน

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

อัตราเงินเดือน 18,000-22,000 บาท (ตามประสบการณ์)

ระยะเวลาโครงการ : มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติทั่วไป

1.มีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ

2.มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint

3.มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน

4.หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้/งานวิจัย ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่

1). ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

E-mail : thanomsri@roadsafetythai.org ติดต่อ คุณถนอมศรี วาสนะตระกูล โทรศัพท์ 090-889-7614

หรือทางไปรษณีย์ ที่

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 1 ห้อง 407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827

(วงเล็บมุมซอง สมัครงาน)

 

****มาช่วยทำให้ท้องถนนปลอดภัยกันนะครับ****

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaingo.org/jobs/detail/11310

 

By Admin
News Comments
This news has no comment at the moment.
Post a Comment