Klongwises (Social Enterprise)
14 May 2021 0 Spotlight
เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลและระบบโลจิสติกส์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” เป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) ดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยกำไรสูงสุดมิใช่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

 

ขณะนี้เรากำลังมองหาผู้ร่วมทีมที่มีความสนใจในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กรอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน ใน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลและระบบโลจิสติกส์ (Data and Logistics Officer)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป

 1. ลงและจัดเก็บข้อมูลดิบ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
 2. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอแก่ทีมงาน
 3. วางพื้นที่เส้นทางการเดินทางเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ
 4. ประสานกับทีมงานด้านการลงพื้นที่ ตารางเวลา และการเดินทาง
 5. ให้ความรู้และสนับสนุนการใช้ระบบแก่หน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 23 – 28 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ tablet และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีการวางแผนงาน และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้ดีทั้งแบบทีมและเดี่ยว
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ปรับตัวได้ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความสนใจในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความเท่าเทียม
 • ต้องการที่จะเติบโตไปกับองค์กร

 

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป

 1. สนับสนุนงานด้านธุรการ จัดการเอกสารโครงการ และสัญญาต่างๆ ระหว่างองค์กรกับภาคีเครือข่าย
 2. ติดตามและสนับสนุนงานระบบการเงิน บัญชี การจัดซื้อ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 3. สนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรได้ดำเนินการอยู่แก่บุคคลภายนอก 
 4. จัดการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
 5. ประสาน จัดหา ให้การสนับสนุนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • อายุ 26 - 32 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้ทั้งแบบทีมและเดี่ยว
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความสนใจในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความเท่าเทียม
 • ต้องการที่จะเติบโตไปกับองค์กร

 

 

สวัสดิการพนักงาน

 1. ประกันสังคม (เมื่อผ่านระยะทดลองงาน 3 เดือน)                                             
 2. ลาหยุดประจำปี
 3. พิจารณาให้โบนัสเมื่อทำงาน 1 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ณ ปี นั้นๆ)
 4. การฝึกอบรม                                                
 5. อื่นๆ ตามนโยบายขององค์กร

 

 

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายสมัครงาน และเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง hr.klongwises@gmail.com ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

 

(ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaingo.org/jobs/detail/11277

By Admin
News Comments
This news has no comment at the moment.
Post a Comment